Súhlas so spracúvaním osobných údajov


Informácie pre dotknutú osobu č. 40/a
Kontaktný formulár na webovom sídle www.zabiacesta.sk

v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Technické služby mesta Levoča
Hradby 2
054 01 Levoča
IČO: 35528052
Telefón: +421-53-4512591, +421-53-4513504, +421-53-4699209
FAX: +421-53-4513

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Email: zodpovednaosoba@levoca.sk
Telefón: 0911617444

3. Účel spracúvania osobných údajov:

Evidencia kontaktných údajov používateľov využívajúcich Kontaktný formulár na webovom sídle prevádzkovateľa www.zabiacesta.sk .


4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

článok 6 ods. 1 písm. a) a článok 7 Nariadenia - súhlas dotknutej osoby


5. Príjemcovia:

sprostredkovateľ -JUDr. Ľubomíra Bašistová Virová, advokátka; prevádzkovateľ; dotknuté osoby; servisné firmy; zriaďovateľ - mesto Levoča; iný zákonom oprávnený subjekt; orgány vykonávajúce kontrolu; sprostredkovateľ - sprostredkovateľ Websupport s.r.o., Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava; sprostredkovateľ - spoločnosť Google LLC

6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu Technických služieb mesta Levoča, ktoré sú publikované na webovom sídle Technických služieb mesta Levoča a do ktorých možno nahliadnuť v sídle Technických služieb mesta Levoča – ekonomické oddelenie.

8. Informácie o právach dotknutej osoby:

8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
8.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia, § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v čl. 21 nariadenia, § 27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú splnené zákonné podmienky ustanovené v čl. 20 nariadenia, § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.


9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:

Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné.

10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 nariadenia, § 28 ods. 1 a 4 zákona sa nevykonáva.Informácie poskytnuté dňa: ...............................................

Podpis dotknutej osoby: .....................................................Prevádzkovateľ: Technické služby mesta Levoča
Hradby 2
054 01 Levoča
IČO: 35528052
Telefón: +421-53-4512591, +421-53-4513504, +421-53-4699209
FAX: +421-53-4513

Dotknutá osoba: ............................................................................................

Zákonný zástupca neplnoletej dotknutej osoby: ...............................................

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Kontaktný formulár na webovom sídle www.zabiacesta.sk

podľa čl. 6 ods.1 písm. a) a čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“) a podľa § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Dotknutá osoba/zákonný zástupca neplnoletej dotknutej osoby*/ dáva prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby – bežné osobné údaje (meno, priezvisko, emailový kontakt, telefonický kontakt) na účel:
Evidencia kontaktných údajov používateľov využívajúcich Kontaktný formulár na webovom sídle prevádzkovateľa www.zabiacesta.sk.
Informácie pre dotknutú osobu podľa čl. 13 nariadenia a § 19 zákona boli dotknutej osobe/ zákonnému zástupcovi neplnoletej dotknutej osoby*/ poskytnuté v deň udelenia súhlasu a sú prílohou tohto súhlasu.
Poučenie:
Dotknutá osoba alebo zákonný zástupca neplnoletej dotknutej osoby majú právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musia byť dotknutá osoba alebo zákonný zástupca neplnoletej dotknutej osoby o tejto skutočnosti informovaní. Dotknutá osoba alebo zákonný zástupca neplnoletej dotknutej osoby môžu súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelili.
Príloha:
Informácie pre dotknutú osobu podľa čl. 13 nariadenia a § 19 zákona

Súhlas poskytnutý dňa: ......................................................

Podpis dotknutej osoby: .....................................................

Podpis zákonného zástupcu neplnoletej dotknutej osoby: .....................................................
*/ nevhodné prečiarknite